התחברות

התחברות
x
או
x
הרשמה
x

או

קליק אחד ואתם מחוברים. מהיר .קל .מאובטח.

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

אירועים קרובים

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

הדף שלנו בפייסבוק

דירוג משתמשים: 4 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive
 גולש\ת יקר\ה,

 

תקנון זה מסדיר את היחסים בין dwh.co.il לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה יוכלו הגולשים להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ'טים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ואף לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר ועוד .


כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מהווה הסכמת הגולש  לתנאי תקנון זה. גולש שלא מסכים  לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר dwh.co.il לכל מטרה שהיא. dwh.co.il שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אתר dwh.co.il נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין במפורש אחרת. המשתמש באתר ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של dwh.co.il או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של dwh.co.il.

הגבלת אחריות

dwh.co.il אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי dwh.co.il או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל dwh.co.il מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י dwh.co.il תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וdwh.co.il אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש\ת באתר ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

dwh.co.il אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמש\ת באתר כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני משתמש\ת באתר או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של משתמש\ת באתר של dwh.co.il ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני משתמש\ת באתר לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, וdwh.co.il אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש\ת באתר ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

dwh.co.il אינה שולטת אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר dwh.co.il.

פרסום תכני משתמש\ת באתר או הצבת קישור בdwh.co.il על ידי dwh.co.il לא תתפרש כהצעה למשתמש\ת באתר, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של dwh.co.il לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של המשתמש\ת באתר על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש באתר ועל אחריותו הבלעדית.

dwh.co.il אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר dwh.co.il ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר dwh.co.il, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם למשתמש\ת באתר ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לdwh.co.il ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

במידה ו- dwh.co.il ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש\ת באתר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על dwh.co.il.

ניתוק, הפסקה ושינויים

dwh.co.il רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמש\ת באתר, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן משתמש באתר עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמש\ת באתר אחרות, או בכל אופן אחר המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש\ת באתר פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית dwh.co.il לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על dwh.co.il אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של המשתמש באתר לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

dwh.co.il תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר dwh.co.il, מראהו, את השירותים בdwh.co.il, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש למשתמש באתר. למשתמש באתר לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי dwh.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  
תכנים באתר

כל שימוש על ידי צד ג' בתכני המשתמש\ת באתר, ללא אישור בעלת הזכויות מהווה בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.
בעצם השימוש באתר, פוטר המשתמש את dwh.co.il באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמש באתר המועלים ו/או באתר dwh.co.il.

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני משתמש\ת באתר, שייכתו למשתמש באתר אשר העלה אותם לאתר.

המשתמש באתר מסכים ומאשר ל- dwh.co.il להציג ולהפיץ את התכנים באתר dwh.co.il ו/או באינטרנט, לצורך יחסי ציבור ולקידום אתר dwh.co.il באינטרנט מבלי שתצטרך לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה ש- dwh.co.il תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני המשתמש באתר כאמור.


 קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר dwh.co.il ובשירותים הינם של dwh.co.il או של צדדים שלישיים שהעניקו לdwh.co.il הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, dwh.co.il הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו . אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת dwh.co.il.

הגנת הפרטיות


dwh.co.il תקפיד לשמור על הוראות חוק הגנת הפרטיות ובמסגרת זו לא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש\ת באתר או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש\ת באתר עצמה.

עצם הגלישה באתר dwh.co.il והשימוש בשירותים הכלולים מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך ש- dwh.co.il תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שהוא עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. dwh.co.il רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של dwh.co.il.

בעצם הגלישה באתר dwh.co.il ובשימוש בשירותים מהווה הסכמה מצד המשתמש כי dwh.co.il תעשה שימוש בפרטיו לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. ביקש המשתמש למנוע מ- dwh.co.il שימוש כאמור יודיע על סירובו זה בכתב ל- dwh.co.il.


הצהרות והתחייבויות המשתמש\ת באתר

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר\ה כל משתמש\ת באתר ומתחייב\ת כלפי dwh.co.il כדלקמן:

לא לפרסם פרטים אישים של משתמש\ת באתר או מספר טלפון;
לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר dwh.co.il;
לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע במשתמש\ת באתר אחרות בפורום;
לא להטריד משתמש באתר אחר בפורום, לא לפגוע במשתמש באתר אחר ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום
לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
לא להשתמש בשירותים של dwh.co.il לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, בכפוף להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שיקבעו מעת לעת, ע"י dwh.co.il;
לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

משתמש באתר שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם. התכנים שהעלה - יוסרו, ו- dwh.co.il תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר dwh.co.il ולצרוך שירותים באמצעותו. משתמש באתר שהורחק על ידי dwh.co.il ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאית לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

המשתמש באתר ישפה את dwh.co.il מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר dwh.co.il ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי dwh.co.il בקשר עם הגלישה באתר dwh.co.il והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning